نگاهی به تورم دهک های مختلف در آذر ماه

شکاف های اجتماعی و اقتصادی به سرعت عمیق تر می شود

...

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد افزایش داشته است.

 

شکاف اقتصادی و اجتماعی بین دهک اول تا دهم جامعه در سال های گذشته به موضوع بسیار مهمی بدل شده است تا جایی که این شکاف نشان دهنده میزان بی اعدالتی اجتماعی محسوب می شود. در ماه های گذشته با افزایش تورم و جهش آن نگرانی های کارشناسان نسبت به عمیق تر شدن شکاف اجتماعی و اقتصادی بیشتر شده است.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین۶۴.۱ درصد برای دهک هشتم تا ۶۸.۹ درصد برای دهک اول است. شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای دی ماه 1401 از سوی مرکز آمار اعلام شد. نرخ تورم کل کشور در دی ماه 1401 برابر 46.3 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 43.7 درصد، دهک دهم تا 53.2 درصد برای دهک اول نوسان دارد.

همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین34.3 درصد برای دهک اول،سوم، چهارم و پنجم تا 38.1 درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 9.6 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (9.2 واحد درصد) 0.3 واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد افزایش داشته است.

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام