باوجود کاهش نرخ بیکاری به کمتر از 9 درصد

زنان هنوز در بیکاری جلوترند

...

نرخ بیکاری در 7 استان کشور بیش از 10 درصد گزارش شده است. هنوز مثل فصول گذشته سهم زنان در بیکاری بیش از مردان است.

مرکز آمار گزارشی از وضعیت نیروی کار در پاییز سال 1401 را منتشر کرده است. براساس این گزارش، نرخ بیکاری در کل کشور کمتر از 9 درصد است اما در استان های هرمزگان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، و اصفهان نرخ بیکاری از 10 تا بیش از 13 درصد گزارش شده است. از دیگر نکات قابل توجه در این گزارش، بالا بودن نرخ بیکاری زنان در گروه های سنی مختلف در جمعیت فعال اقتصادی کشور است.

سهم زنان در نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال در پاییز سال جاری کاهش یافته است. آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت نیروی کار می گوید نرخ بیکاری در کشور به 8.2 درصد رسیده است و نرخ مشارکت اقتصادی 41 درصد است. در پاییز سال 1401، نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان کاهش یافته است. هم چنین زنان در مناطق شهری کمتر از مناطق روستایی در فعالیت های اقتصادی مشارکت کرده اند. مرکز آمار می گوید در سومین فصل سال،  از جمعیت فعال کشور، 24 میلیون نفر شاغل بوده اند اما از این تعداد سهم مردان بیشتر از زنان بوده است و در نقاط روستایی اشتغال بیش از نقاط شهری گزارش شده است.

سهم زنان از نرخ بیکاری در گروه های سنی مختلف هم، هم چنان بیشتر از مردان است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله به 19.2 درصد می رسد و این شاخص در بین زنان نسبت به مردان بیشتر گزارش شده است. این درحالی است که نرخ بیکاری جوانان  15 تا 24 ساله در پاییز سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته 4.4 درصد کمتر شده است.

هم چنین در گروه سنی 18 تا 35 ساله ها، نرخ بیکاری 14.8 درصد بوده که این شاخص هم در بین زنان، نسبت به مردان بیشتر است. درحالیکه نره بیکاری این گروه سنی هم 1.3 درصد نسبت به پاییز سال گذشته کاهش یافته است.

12.5 درصد از جمعیت فعال و فارغ التحصیل در آموزش عالی بیکارند و در این دسته هم جمعیت زنان بیش از مردان گزارش شده است.  سهم جمعیت بیکار اما فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران به 42.4 درصد می رسد که سهم زنان در این دسته بیش از مردان گزارش شده است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام