گزارش مرکز آمار از تورم تولیدکننده در تابستان 1401

بخش کشاورزی بیشتر تورم را متحمل شد

...

مرکز آمار طی گزارشی ، وضعیت شاخص قيمت توليدكننده در فصل تابستان ١٤٠١ را تشریح کرد. این گزارش نشان می‌دهد که بخش کشاورزی در تابستان 1401 بیشترین تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه را متحمل شده است.

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧,١ درصد برآورد شده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٥.٨ درصد)، ٨.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، شاخص قیمت کل تولیدکننده ٦٧١,٠ برآورد شده بود که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.١ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٣.٢ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩.٩ درصد افزایش داشته است.

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧,١ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٥.٨ درصد)، ٨.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ٧.١ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ١٧.٥ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کم‌ترین تورم فصلی با ٢.٤ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» است. در این فصل گروه «صنعت» با نرخ تورم ٢.٣- درصد مواجه بوده است.

همچنین در ماه مورد بررسی، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٣,٢ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٩.٣ درصد)، ٦.١ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٣.٢ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٦٠.٥ درصد مربوط به گروه«کشاورزی» و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٠.٩ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» است.

کاهش تورم سالانه

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٣٩,٩ درصد محاسبه شده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٩.٧ درصد)، ٩.٨ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٩.٩ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ٥٨.٥ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کم‌ترین تورم سالانه با ١٢ درصد مربوط به گروه«تولید، انتقال و توزیع برق» است.

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط