اربابیان، موسس شیپور در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد:

2 چالش جدی اختلال اینترنت برای شرکت های استارتاپی ایران

...

کاهش درآمد با وجود اندوخته مالی اندک و از دست دادن ابزارهای ارتباطی برای تماس با  کارکنان دورکار در استارتاپ ها، از چالش های عمده این کسب وکارها در یک ماه گذشته به دلیل اختلال در دسترسی کاربران به اینترنت بوده است.

اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی کاربران به شبکه جهانی وب، باعث شده ۲۵ تا ۵۰ درصد از درآمد ۴۱ درصد از شرکت‌های اینترنتی در ایران  از بین برود. هم چنین، براساس گزارش نصر، نزدیک به 50 درصد از کسب وکارهای اینترنتی، بیش از 50 درصد از فروش خود را در یک ماه گذشته از دست داده اند. غیر از گزارش های رسمی مثل از زیان کسب وکارهای اینترنتی در یک ماه گذشته، خسارت یک روز قطعی اینترنت در ایران معادل 37 میلیارد دلار اعلام شده است. این ارقام درحالی منتشر شده که از سال ها پیش بسیاری از شرکت های استارتاپی ایرانی خدمات خود را در شبکه داخلی عرضه کرده اند. سایت خبری اتاق تهران در این باره با رضا اربابیان موسس شیپور گفت وگو کرده است. به گفته این فعال اکوسیستم استارتاپی هرچند خدمات این استارتاپ ها در شبکه داخلی در دسترس است اما اختلال در دسترسی به اینترنت جهانی برای استارتاپ ها مشکلات بسیاری بهمراه داشته است.

رضا اربابیان موسس شیپور در این باره به سایت خبری اتاق تهران گفت: «مشکل اصلی کاهش فعالیت کسب وکارهاست. درآمدزایی کسب وکارهای اینترنت کاهش یافته، آن هم در شرایطی که اندوخته مالی زیادی ندارند و صدمه می بینند».

اربابیان گفت:«پس از همه گیری کرونا بسیاری از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان کارکنان را در شرایط دورکاری نگه داشته اند. بسیاری از کارکنان این شرکت ها از خانه ها کار می کنند. با محدودیت اینترنت در یک ماه گذشته همه ابزارهای لازم برای دورکاری و تعامل کارکنان با یکدیگر و مدیران از دسترس خارج شده است. هیچ ابزاری برای انجام کار گروهی و برگزاری تماس ویدئویی در اختیار این گروه ها نیست».

به گفته موسس شیپور اعمال محدودیت های تازه مثل قطع خدمات پیام کوتاه هم چالشی جدی برای استارتاپ هاست. ورود به همه پتلفرم ها از طریق ارسال پیامک ممکن است و قطع خدمات پیام کوتاه مشکل زاست.  

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام