یک فعال اکوسیستم استارتاپی در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد:

2 چالش جدی در اکوسیستم استارتاپی ایران

...

تشدید مهاجرت نیروی انسانی و شرایط دشوار اقتصادی 2 چالش عمده کسب وکارهای نوپای ایرانی است.

گروه مارنو از سال 95 کار خود را آغاز کرده است. نخستین هدف این شرکت استفاده از عناصر بازی در حل چالش های کسب وکار بود که پس از مدتی، به طراحی کسب وکار تغییر کرد. این شرکت در اردی بهشت ماه سال 1400 ثبت شده است. مارنو اکنون در زمینه طراحی مدل کسب وکار، ارزش هایی که کسب وکارها باید خلق کنند، شناسایی جریان های درآمد و ساختار هزینه ها و ... با بنگاه های اقتصادی همکاری می کند.

علیرضا حسینی مدیرعامل مارنو در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران، بی ثباتی نیروی انسانی در استارتاپ ها را  از چالش های جدی در این روزهای اکوسیستم استارتاپی ایران می داند.

حسینی در این باره گفت: «مهاجرت نیروی انسانی از ایران تشدید شده است. مدت زمان همکاری نیروی کار با کسب وکارهای نوپا کاهش یافته و شرایط همکاری بی ثبات است. هم چنین حال کسب وکارها به دلیل شرایط امروز اقتصاد ایران خوب نیست و همین به کاهش تقاضا برای خدمات شرکت هایی مثل ما منجر شده است. متاسفانه منابع لازم برای استفاده از خدماتی که عرضه می کنیم در کسب وکارها وجود ندارد».

شرکت مارنو نزدیک به 3 ماه است که به عضویت پارک فناوری پردیس درآمده و در کارخانه نوآوری «های وی» مستقر شده است. به گفته مدیرعامل مارنو، این شرکت از شرایط استقرار در پارک  فناوری پردیس راضی است و کار در کنار شرکت های دیگر را فرصتی برای تعامل هرچه بیشتر با فضای کسب وکارهای نوپا می داند. مارنو در ماه های گذشته به سود رسیده است. به گفته حسینی تمرکز بر شرکت هایی که خارج از اکوسیستم استارتاپی کار می کنند، بر افزایش درآمد این شرکت اثر داشته است.

حسینی گفت:«ما دنبال این بودیم که بیشتر با شرکت های نوپا و استارتاپ ها کار کنیم. اما دیدیم که این شرکت ها به اندازه ای که متقاضی خدمات ما شوند، منابع در اختیار ندارند. به همین دلیل فرصت های کار را در فضایی خارج از اکوسیستم استارتاپی دنبال کردیم. پول خارج از اکوسیستم استارتاپی است. هرچند این اکوسیستم جذابیت هایی دارد اما رشد کسب وکار ما با فروش خدمات به شرکت های خارج از این اکوسیستم آغاز شد. شرکت های SME و سازمان ها چالش ها و مشکلاتی دارند که راه حل آن در اختیار نوآوری است و شرکت هایی مثل ما این امکان را دارند تا  این راه حل ها را به این شرکت ها و سازمان ها عرضه کنند».

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام