شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در فصل بهار ١٤٠١ منتشر شد

مواجهه تولیدکنندگان مواد غذایی با بیشترین تورم نقطه به نقطه و فصلی

...

گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار سال جاری نشان می‌دهد که بیشترین تورم نقطه به نقطه و بیشترین تورم فصلی متوجه گروه ساخت مواد غذایی بوده است.

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود، شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در فصل بهار 1401 را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه بخش صنعت 46.3 درصد است که در مقایسه با این رقم در فصل قبل (٤٠.٧ درصد)، ٥.٦ واحد درصد افزایش داشته است.

 به گزارش مرکز آمار، در فصل بهار ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ٧٦٨,٩ برآورد شده است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.٥ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  ٤٦.٣ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٨.٠ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)  ١٢,٥ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٨ درصد)، ٤.٧ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ١٢.٥ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٤٤.٩ درصد مربوط به گروه «ساخت مواد غذایی» و کمترین تورم فصلی با ٢.٥ درصد مربوط به گروه «ساخت فلزات پایه» است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٦,٣ درصد برآورد شده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٧ درصد)، ٥.٦ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٤٦.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٩٣.٣ درصد مربوط به گروه «ساخت مواد غذایی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٧.١ درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» است.

کاهش تورم سالانه

در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٨,٠ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٦.٧ درصد)، ٨.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٨.٠ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٦٧.٠ درصد مربوط به گروه «ساخت ساير محصولات كاني غيرفلزي» و کمترین تورم سالانه با ٢٧.٣ درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط