اگر استعدادها از بخش تولید نروند

توسعه بخش مالی به رشد اقتصادی کمک می کند

...

توسعه مالی با افزایش کارایی در تخصیص منابع، انباشت سرمایه و نوآوری های فناورانه بر رشد اقتصادی اثر می گذارد. اما باید به این نکته هم در این بین توجه کرد که رشد بیش از اندازه سیستم های مالی، همانطور که در کشورهای بسیار پیشرفته دیده شده، می تواند عملکرد موثر و کارای این بخش را کاهش دهد.

شناخت عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در سال های اخیر اهمیت ویژه ای یافته است. توسعه مالی یکی از این عوامل است که برای نخستین بار در سال 1993 در مطالعات اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفت. پیش از آن، افرادی مثل رابینسون در سال 1952، جانگ در سال 1986 و فریدمن و شوارتز در سال 1963 نسبت به اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی تردید داشتند. بعضی دیگر از اقتصاددانان هم توسعه مالی را در کنار تجارت خارجی نسبت به رشد اقتصادی، بی اثر می دانستند. همین باعث شد در دهه های پیشین، دیدگاه های متناقضی درباره اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی شکل بگیرد.

یک پژوهش ایرانی اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهایی با اقتصادهای نوظهور و درآمد متوسط و هم چنین کشورهایی با اقتصادهای کم درآمد را بررسی کرده است. یافته ها در این پژوهش نشان می دهد توسعه مالی می تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبتی بگذارد اما شدت این اثر در اقتصادهای کم درآمد بیشتر است.

 توسعه مالی با افزایش کارایی در تخصیص منابع، انباشت سرمایه و نوآوری های فناورانه بر رشد اقتصادی اثر می گذارد. اما باید به این نکته هم در این بین توجه کرد که رشد بیش از اندازه سیستم های مالی، همانطور که در کشورهای بسیار پیشرفته دیده شده، می تواند عملکرد موثر و کارای این بخش را کاهش دهد. درواقع با توسعه بیشتر این بخش، استعداد و سرمایه های انسانی از بخش های تولیدی به بخش مالی سرازیر می شود و این از آثار مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی می کاهد.

پژوهشگران می گویند گسترش روابط تجاری  می تواند کاهش ناکارآمدی در استفاده از منابع و تخصیص بهینه آن را سبب شود. افزایش سرعت فناوری، افزایش بهره وری شرکت های داخلی و به دنبال آن رشد اقتصادی ممکن می شود. اما این آثار مثبت در کشورهای کم درآمد، کمتر ظاهر می شود. در این کشورها، توسعه روابط تجاری به طور غیرمستقیم و از مسیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

ایران هم می تواند به عنوان کشوری با درآمد متوسط از آثار مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی بهره مند شود. افزایش عمق و کارایی بازارهای مالی و تعمیق موسسه های فعال در این بخش، مثل صندوق های بازنشستگی، بیمه و بازارگردانان کمک بزرگی به بهبود رشد اقتصادی است. پژوهشگران می گویند در ایران  کوچک بودن بازارهای مالی، ضعف در قدرت جذب نقدینگی و تامین مالی در مقایسه با بخش بانکی، باعث شده ظرفیت بزرگ این بخش کمتر مورد توجه سیاستمداران قرار بگیرد.

برای مطالعه بیشتر مقاله «تحلیل اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم درآمد» را بخوانید. این مقاله در نشریه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار در بهار سال 1401 منتشر شده است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام