طبقه و دستیابی به منابع و فرصت ها

...

بیشتر دانشجویان خود را متعلق به طبقه متوسط می دانند. داده ها نشان می دهد که کمتر از سه درصد دانشجویان خود را متعلق به طبقه بالا می دانند.

حمزه نوذری، جامعه شناس

 آیا مفهوم طبقه سودمندی خود را در تحلیل های اجتماعی از دست داده است و دیگر پاسخ گوی تحلیل مسائل اجتماعی ایران نیست؟ برخی پژوهشگران معتقدند در جامعه امروز، طبقه اهمیت خود را از دست داده است. در مقابل برخی دیگر از پژوهشگران بر اهمیت طبقه و تحلیل طبقاتی در جامعه جدید تاکید می کنند؛ به ویژه از این منظر که طبقه در به دست آوردن فرصت های زندگی تاثیر گذار است. دگرگون شدن رابطه میان کار و فراغت، بهبود سطح زندگی همه افراد، گردش آزاد کالاهای مصرفی و گسترش مصرف گرایی باعث شده است که برخی از جامعه شناسان درباره سودمندی مفهوم طبقه در تحلیل های اجتماعی تردید کنند و مفهوم سبک زندگی را مفهوم مناسب تری برای تحلیل اجتماعی بدانند. در مقابل جامعه شناسان دیگر با استفاده از شواهد و داده های متعدد، مفهوم طبقه را برای تحلیل، کارآمد و موثر می دانند. به دلیل افزایش نابرابری، تحلیل طبقاتی احیا شده است. در طول دهه گذشته تمایل به تحلیل طبقاتی در بین پژوهشگران بیشتر شده که دلیل اصلی آن به افزایش نابرابری های اجتماعی به ویژه در شاخص هایی مانند ثروت و درآمد، شرایط مسکن، پیشرفت تحصیلی، نوع مشارکت و اوقات فراغت برمی گردد. نگرش و ذهنیت دانشجویان به عنوان قشر تحصیل کرده جامعه نسبت به طبقه اجتماعی، نابرابری طبقاتی و... اهمیت زیادی دارد.

زمانی که دانشجویان نگرش منفی نسبت به شکاف طبقاتی و تحرک طبقاتی در جامعه داشته باشند، امکان هایی از جمله مهاجرت، انجام فعالیت های اقتصادی غیرمرسوم و حتی غیرقانونی، نا امیدی از اصلاح ساختار اقتصادی، پایین آمدن فرهنگ کار و تلاش و... دور از ذهن نیست. می توان مدعی شد دانشجویان به عنوان قشری که ظرفیت تبدیل شدن به یک فرد متخصص، روشنفکر، فرهیخته و نخبه را دارند، به مثابه عامل تحول اجتماعی عمل می کنند. به این دلیل آگاهی کارگزاران و مدیران جامعه و همچنین پژوهشگران و عالمان حوزه های مختلف علوم انسانی -اجتماعی از گرایش های فکری و رفتاری دانشجویان هم از نظر اجرائی و کاربردی ضروری و هم از نظر علمی حائز اهمیت است. پیمایش های انجام شده در دو دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ که نگرش های دانشجویان را سنجیده اند، نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد دانشجویان معتقدند مردم از تفاوت های طبقاتی آگاهی دارند؛ یعنی به طبقه اجتماعی خود و اختلاف میان طبقات آگاهی دارند. علاوه بر این قریب به اتفاق دانشجویان خود را وابسته به یکی از طبقات اجتماعی می دانند و کمتر از سه درصد دانشجویان از تعلق طبقاتی خود آگاهی ندارند؛ بنابراین می توان گفت نه تنها بیش از ۹۷ درصد دانشجویان از طبقه اجتماعی خود آگاهی دارند، بلکه بیش از ۸۰ درصد دانشجویان در هر دو پیمایش بر این باورند که مردم نیز از جایگاه طبقاتی و اختلاف طبقاتی آگاهی دارند. سوال دیگری که مطرح می شود این است که پاسخ گویان شکاف بین طبقات بالا و پایین را چطور ارزیابی می کنند و آیا شکاف زیادی بین طبقات بالا و پایین وجود دارد؟ در هر دو مقطع زمانی بیش از ۹۰ درصد دانشجویان به نابرابری زیاد میان طبقات بالا و پایین باور دارند. به عبارتی ذهنیت دانشجویان این گونه است که شکاف درآمدی زیادی بین درآمدهای بالا و پایین وجود دارد. احساس نابربری شدید میان دانشجویان می تواند پیامدهای منفی ایجاد کند. داده ها نشان دهنده این مطلب است که نه تنها آگاهی طبقاتی وجود دارد، بلکه پاسخ گویان از لحاظ ذهنی قائل به شکاف درآمدی زیاد بین طبقات بالا و پایین هستند. 

بیشتر دانشجویان خود را متعلق به طبقه متوسط می دانند. داده ها نشان می دهد که کمتر از سه درصد دانشجویان خود را متعلق به طبقه بالا می دانند. نکته مهم دیگر این است که طبقه اجتماعی بر دسترسی به فرصت های اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذار است. داده های پیمایش ها نشان می دهد در مجموع بیش از ۸۵ درصد دانشجویان شاغل به تحصیل در دو دهه اخیر بر این باور بودند که طبقه در دستیابی به فرصت ها و منابع ارزشمند جامعه تاثیر دارد. بر این اساس می توان گفت طبقه از نظر دانشجویان نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اجتماعی و اقتصادی افراد دارد. اطلاعات همچنین نشان می دهد که بیشتر دانشجویان معتقدند اهمیت طبقه در دستیابی به فرصت ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. داده های نشان می دهد که کمتر از نیمی از دانشجویان امید دارند در ۱۰ سال آینده در یکی از دو طبقه متوسط بالا و بالا قرار بگیرند؛ یعنی امیدواری نسبت به تحرک طبقاتی و اجتماعی در میان دانشجویان در حال کمترشدن است. داده ها نشان داد علاوه بر اینکه دانشجویان از طبقه اجتماعی شان آگاهی دارند، معتقدند مردم نیز تفاوت های طبقاتی را می شناسند و به نابرابری های اقتصادی در جامعه واقف اند، به گونه ای که بیش از ۸۰ درصد دانشجویان باور دارند که نابرابری های درآمدی میان طبقات اجتماعی زیاد است. دانشجویان تفاوت طبقاتی را در جامعه ایران، زیاد ارزیابی می کنند و بر این باورند که نابرابری در حد زیاد باقی مانده است. به عبارتی از نظر دانشجویان، نابرابری در جامعه ایران با وجود راهبردهای متعدد اقتصادی و اجتماعی از جمله هدفمندسازی یارانه ها، کاهش پیدا نکرده است. تداوم طبقات اجتماعی، آگاهی دانشجویان را نسبت به طبقه و اهمیت آن بیشتر کرده است. لازم است هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی مبتنی بر خواست و نگرش گروه های مختلف اجتماعی باشد، درحالی که اکثر افراد سیاست هایی مانند یارانه را در کاهش فاصله طبقات موثر نمی دانند و معتقدند نابرابری در حال افزایش است و باز کماکان مهم ترین اقدام دولت ها در حول و حوش یارانه و افزایش آن می چرخد.

*منبع:شرق

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام