خلاصه تحولات بازار مسکن در‌ آبان 1400 به روایت بانک مرکزی

آهنگ رشد قیمت مسکن کند شد؟

...

بانک مرکزی طی گزارشی به تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال جاری پرداخته است؛ داده‌های این گزارش حاکی از کاهش رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در آبان ماه سال جاری نسبت به رشد این متغیر در آبان سال 1399 است.

در این گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در دومین ماه پاییز آمده است که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آبان ماه سال 1400، به حدود 7 هزار و سیصد واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 33.5 و 63.5 درصد افزایش نشان می دهد.

 همچنین، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آبان ماه سال جاری 320.1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 17.7 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه آبان ماه سال 1399 (معادل 118.2 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در آبان‌ماه ساال 1400حاکي از آن است که از مجموع 7304 واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 32 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقايسه با آبانماه سال قبل حدود 6.9 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت بالا در گروه‌هاي 6 تا 10 ،11 تا 15 و 16تا20 سال ساخت افزوده شده است.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در ماه مورد بررسی،  نشان دهنده آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 8.13 درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 10 و 2 به ترتيب با اختصاص سهم‌هاي 9 و 3.8 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده، حدود 72ميليون تومان به منطقه یک و کمترين آن با حدود14.5 ميليون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتيب 32.2 و 20.6 درصد افزايش نشان مي‌دهند.

  بر اساس گزارش بانک مرکزی، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در آبانماه سال 1400 نشان مي‌دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي 50 تا 60 متر مربع با سهم 16.1 درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي 60 تا 70 و 70 تا 80 متر مربع به ترتيب با سهم‌هاي 15.7 و 12.3 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه،  واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80 متر مربع، 59 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري نیز نشان‌دهنده رشد به ترتيب معادل 51.6 و 54.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

متن کامل این گزارش را دریافت و مطالعه کنید.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط