استارتاپ ایرانی آپام چه ماموریتی برای خود تعریف کرده است؟

نجات زمین از دست کربن و گرما

...

استارتاپ آپام به میدان آمده تا به شرکت های بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست و توسعه جنگل ها کمک کند. نام این استارتاپ از اسطوره های ایرانی گرفته شده، یعنی ایزد بانوی نگهبان آب در اوستا.

در اقتصادهای بزرگ جهان، کاهش میزان تولید کربن در اولویت قرار گرفته است. چین وعده داده تولید کربن را تا سال 2050 به صفر برساند. اقتصاد آمریکا پس از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری به معاهده پاریس که با هدف کاهش تولید کربن در جهان ایجاد شده، بازگشته است و کشورهای اروپایی با استفاده از فناوری های روز برای کاهش تولید کربن و ترمیم پوشش گیاهی تلاش می کنند.

 این امید وجود دارد کشورهای درحال توسعه ای مثل ایران و اقتصادهای نوظهور مسیر توسعه اقتصادی را با زیان  کمتر نسبت به طبیعت طی کنند. این کشورها این فرصت را دارند تا در روزگار  حرکت شتابان فناوری، از فرصت های امروز  برای کاهش تولید کربن استفاده کنند.

استارتاپ آپام یک استارتاپ ایرانی است که با همین هدف ایجاد شده است. در آپام امکان محاسبه تولید کربن در گروه های حمل و نقل، پوشاک، واحدهای صنعتی و ... وجود دارد. این استارتاپ هم چنین در حوزه ترمیم بخش مخروبه پوشش گیاهی در اکوسیستم های کشور فعالیت می کند. مبارزه با پدیده جهانی گرمایش زمین و انجام پروژه های جنگل کاری و جنگل بانی از دیگر اهداف آپام است. آپام اعلام کرده «ماموریت دارد تا ظـرف مـدت ۱۰ سـال بـا کاشـت و نگهداشت ده میلیـون نهـال از گونه‌هـای بومـی، بخـش کوچکی از جنگل‌هـای مخروبه و آسـیب‌دیده هیرکانـی، زاگـرس و حرا را احیـا نمایـد».

این استارتاپ با سرمایه  بخش خصوصی ایجاد شده است.   کارخانه نوآوری آزادی و مجموعه یکتا تهویه اروند در این استارتاپ سرمایه گذاری کردند.

*آپام چه کارهایی برای شرکت ها انجام می دهد؟

چه زمانی تولید کربن یک مجموعه صنعتی یا تجاری به صفر می رسد؟ هر فعالیتی که انرژی ای در آن مصرف شود، به تولید کربن منجر می شود. کربنی که تولید شده، توسط پوشش گیاهی جذب و خنثی شود. میزان تولید کربن در هر فعالیتی مشخص است و اگر بنگاه های اقتصادی، معادل کربنی که فعالیتشان تولید می کند، به توسعه پوشش گیاهی کمک کنند، نشان کربن صفر را دریافت می کنند. آپام با بررسی فرایندها در کسب وکار، به شرکت ها نشان کربن صفر می دهد. این نشان به طور تگ، برچسب و یا چاپ روی محصول آورده می شود.

هم چنین آپام برای عمل به  مسئولیت اجتماعی مشتریان خود، بسته های متفاوت جنگل کاری در نظر گرفته است تا به ترمیم بخش های آسیب دیده جنگل ها کمک کند. علاوه بر این آپام در طرح فروش اعتبار کاشت نهال، به جای مشتریان نهال می کارد  و  ضمانت می کند تا 10 سال از نهالی که غرس شده مراقبت کند.

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام