گزارش های رسمی نشان می دهد

استارتاپ های ایرانی از سرمایه بالا محروم مانده اند

تاریخ 1401/10/28 ساعت 12:54

سرمایه گذاران در ایران بیشتر می خواهند با مبالغ پایین در استارتاپ ها سرمایه گذاری کنند. تعداد کمی از سرمایه گذاران ایرانی می توانند بیش از 10 میلیارد تومان در استارتاپ ها سرمایه گذاری کنند.

استارتاپ های بزرگ برای جذب سرمایه چاره ای جز رفتن به تالار بورس ندارند. آخرین بررسی های آماری نشان می دهد حجم سرمایه های بیش از 10 میلیارد تومان از سرمایه گذاری در استارتاپ های کشور کمتر از 10 درصد است. این به معنای کاهش قابل توجه فرصت شرکت های استارتاپی از سرمایه های بخش خصوصی است. سرمایه هایی که این روزها بیش از به گردش درآوردن چرخ های تولید و فعالیت های نوآورانه به انباشته شدن در بازارهایی مثل مسکن و طلا تمایل دارد.

گزارش انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر در سال 1400 می گوید در ایران، تنها 9 درصد از قراردادها شامل بیش از 10 میلیارد تومان سرمایه شده است. براساس این گزارش سهم قراردادهایی با سرمایه گذاری کمتر از یک میلیارد تومان، 42 درصد بوده است. این نشان می دهد بیشتر صندوق های سرمایه گذاری جسورانه به سرمایه گذاری در استارتاپ های کوچک تمایل دارند. هم چنین سهم قراردادهایی با سرمایه یک تا 2 میلیارد تومان به 26 درصد می رسد.

انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر می گوید سرمایه گذاران در ایران بیشتر می خواهند با  مبالغ پایین در استارتاپ ها سرمایه گذاری کنند.  تعداد کمی از سرمایه گذاران ایرانی می توانند بیش از 10 میلیارد تومان در استارتاپ ها سرمایه گذاری کنند.

 استارتاپ ها بیشتر قراردادهای خطرپذیر را در قالب اعطای سهام بسته اند. سهم این قراردادها به 96 درصد می رسد. این درحالی است که تعداد کمی از فعالان در اکوسیستم استارتاپی ایران به قراردادهایی مثل قرض قابل تبدیل به سهام، تامین مالی جمعی، حق امتیاز و مشارکت در پروژه تمایل نشان می دهند.

انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر می گوید در سال 1400 از هر 100 استارتاپی که وارد فرایند جذب سرمایه شده است، تنها 4 استارتاپ موفق به جذب سرمایه شده اند. هم چنین مدت زمان جذب سرمایه استارتاپ ها در ایران در کمترین وضعیت به 77 روز می رسد.

باتوجه به وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر می توان گفت بهتر است برای جذب سرمایه و شفافیت بیشتر عملکرد مالی، راه های ورود استارتاپ ها به بورس را هموار کرد.