اشتباه کردن بد نیست

چرا باید جور دیگری به شکست نگاه کنیم؟

تاریخ 1401/03/02 ساعت 12:13

اشتباه کردن، بد نیست. چرا؟ اشتباه کردن مسیر دیگری برای رسیدن به اهداف است.

موفقیت آدم ها را جذب می کند، به همان اندازه ای که شکست دفع کننده است. بسیاری از ما نمی دانیم دو راه برای رسیدن به اهداف وجود دارد و شکست هم به اندازه موفقیت، در تحقق رویاها نقش دارد. تصور مردم این است که بیشتر افراد موفق طعم شکست را نچشیده اند، درحالیکه واقعیت چیز دیگری است.

داستان موفقیت، جذاب است اما بسیاری از مردم نمی دانند افراد موفق، چطور برای رسیدن به شرایط امروز تلاش کرده اند. شکست، از درون مایه های رایج در مسیر حرکت کارآفرینان است.

تایلر کینگ، مدیر کسب وکار است. او در سایت کارآفرین تلاش افراد موفق برای اجتناب از گفتن درباره شکست هایشان را ناامید کننده می داند. تایلر در این مطلب می نویسد «موفقیت بر مبنای شکست های قبلی است که ساخته می شود. کارآفرینی فرایندی بی پایان از افت و خیزهاست. هر سفر ماجراجویانه ای نتیجه فرایندی سرشار از شکست و موفقیت های مداوم است. پس از تحلیل داده های هر تلاشی، کارآفرینان اغلب یاد می گیرند که باید برای بهبود وضعیت کسب وکارهایشان در موقعیت های آتی چه کنند. این یعنی احتمال شکست در هر موقعیت 50 درصد است، و قرار نیست هر تلاشی شما را به موفقیت برساند».

به گفته تایلر کارآفرینی سرشار از تجربه کردن است و باید چیزهای مختلف را امتحان کرد. پس از امتحان هرچیزی باید برای رسیدن به بهترین نتیجه تلاش کرد، فرایندها را دوباره تکرار کرد و این کاری است که به طور مداوم انجام می شود. اساس کارآفرینی، یاد گرفتن از شکست هاست.

درواقع شکست بخشی از موفقیت است و نباید به توقف فعالیت های کارآفرینی منجر  شود. تایلر می گوید «وقتی کاری خراب می شود، یعنی درباره یک کار تازه شکست خورده ام. وقتی به آن درست فکر می کنم می بینم اتفاق وحشتناکی با این شکست نیفتاده است. ما باید دیدگاهمان نسبت به شکست را تغییر دهیم. باید از توجه به شرمی که دیگران نسبت به شکست هایمان به ما می دهند، اجتناب کنیم».